کتاب‌شناسی اسپرانتو

جوانان امروز

مدرسه ی اسپرانتو. درس ۵۵
مدرسه ی اسپرانتو. درس ۵۵

مدرسه ی اسپرانتو. درس ۵۵

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲ آذر ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۵ ۲ . ترجمه‌ی ی خانم مینا پزشپور از مجله ی موناتو ۳. ترجمه‌ی خانم شیرین احمدنیا از مجله ی انسان…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ حاوی : ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴ ۲ . دو ترجمه از مجله ی موناتو به توسط سرکار خانم مینا پزشپور   ۰

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۹ دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳ ۲ . ترجمه ی خانم گیتی احمدنیا از مجله ی اسپراننو زبان انسان و فضا

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۲
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۲

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۲

 مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۸ دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۲ ۲ . راهنمایی برای تهیه ی کتاب های اسپرانتو     درصفحه ی ناشنوایان.

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۰

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۶ دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۶۰ حاوی :  مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۰ ویژه‌نامه ی دو صفحه ای رنگی پنجاهمین قسمت مدرسه ی اسپرانتو

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۷

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۳ دوشنبه ۶ مهر ۱۳۶۰ حاوی : ۱. ترجمه‌ی خانم گیتی احمدنیا از مطبوعات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز ۲ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۷  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۶
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۶

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۶

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۲ دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۶۰ حاوی : مدرسه ی اسپرانتو. درس ۴۶  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: