کتاب‌شناسی اسپرانتو

مجله ی Kontakto

Mahometo یا Mohammad . نامه به مجله ی Kontakto

خاطره ای از اینجانب علی اصغر کوثری :   نامه به مجله ی Kontakto ۲۴سال قبل به لطف IREJO یا همان سازمان اسپرانتو دانان جوان ایران ، به چمع خوانندگان مجله ی Kontakto پیوستم . در مجله ی Kontakto شماره…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

جوانان امروز. ش ۷۸۶ . ۱۷ اسفند ۶۰ . ترجمه ی خانم نسرین عمرانی از kontakto

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۶ دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۶۰  ترجمه ی خانم نسرین عمرانی از مجله ی kontakto در صفحه ی دانش روز پلاستیک ، زباله ی سرگردان

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱ ۲ . ترجمه‌ی آقای احمد رضا ممدوحی از مجله ی Kontakto

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: